หลักสูตรเตรียมทหาร
โรงเรียนเตรียมทหาร          
          โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในทุกปีจะเปิดรับสมัครนักเรียนชายที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป อายุระหว่าง 14-17 ปี (นับตามปี พ.ศ.) มาทำการสอบคัดเลือกเพื่อหาผู้ที่เหมาะสม โดยผู้จัดทำการสอบคัดเลือกคือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (เหล่าทหารบก) โรงเรียนนายเรือ (เหล่าทหารเรือ) โรงเรียนนายเรืออากาศ  (เหล่าทหารอากาศ)  และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (เหล่าตำรวจ) ซึ่งแต่ละเหล่าทัพจะทำการสอบคัดเลือกจนได้ผู้ที่เหมาะสม จึงนำส่งมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เพื่อให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังแบบธรรมเนียมทหาร-ตำรวจเบื้องต้น เป็นเวลา 3 ปี (เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ก่อนที่จะแยกย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยเหล่าทัพต่างๆ ตามที่นักเรียนได้เลือกสอบเข้ามาในขั้นต้นเป็นเวลาอีก 4 ปี เทียบเท่าระดับปริญญาตรี) และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานยศ เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยตำรวจตรี ตามเหล่าที่สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันที

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนชายจบการศึกษาระดับชั้น ม.3  ( ม.4 - 5 สามารถสอบได้เช่นกัน )
2. มีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี ( นับโดยเอาปีที่สอบลบด้วยปีเกิด )
3. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
4. บิดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด


การสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ 2 วิธี
 • สมัครทางไปรษณีย์ โรงเรียนนายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพจะจำหน่ายใบสมัครและระเบียบการทางไปรษณีย์ ประมาณช่วงเดือน ธันวาคม - มกราคม ของทุกปี โดยนักเรียนที่ซื้อใบสมัครมาแล้วสามารถทำการสมัคร  และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องไปสมัครด้วยตนเอง เมื่อทางโรงเรียนเหล่าทัพตรวจสอบใบสมัครเรียบร้อยแล้วก็จะทำารจัดส่งบัตรประจำตัวสอบ ให้ผู้สมัครตามที่อยู่ที่ให้ไว้ (การสมัครวีธีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแกนักเรียน ไม่ต้องเสียอวลาและค่าใช้จ่ายในการมาสมัครสอบด้วยตยเอง)
 • สมัครด้วยตนเอง นายร้อยทั้ง 4 เหล่าทัพ จะจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครประเภทสมัครด้วยตนเองหลังประเภทไปรษณีย์เพียงเล็กน้อยประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครด้วยตนเองประมาณกลางเดือนมีนาคม
การสอบคัดเลือก แบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น 2 รอบ

รอบแรก สอบคัดเลือกภาควิชาการ
       
โดยผู้สอบเข้าทุกคนจะต้องทำการทดสอบความรู้ทางวิชาการ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ในระดับชั้นมัธยมต้น ( ม. 1 - 3 ) ทั้ง 5 วิชาหลัก คือ
 • คณิตศาสตร์ ( 200 คะแนน )
 • วิทยาศาสตร์ ( 200 คะแนน )
 • ภาษาอังกฤษ ( 150 คะแนน )
 • สังคมศึกษาและภาษาไทย ( รวมกัน 150 คะแนน )
โดยมีคะแนนเต็มรวม 700 คะแนน

รอบสอง แบ่งออกเป็น พลศึกษา สัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทำแบบทดสอบจิตเวช
        รอบสองจะมีการสอบเฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบในรอบวิชาการเท่านั้น จึงจะมีสิทธิสอบในรอบที่สอง โดยจะมีหลักเกณท์เบื้องต้นพอสังเขป ดังนี้ การทดสอบพลศึกษา จะทำการทดสอบประมาณ 8 สถานี ได้แก่
 • วิ่ง 1000 เมตร
 • ว่ายน้ำ 50 เมตร
 • ดึงข้อ
 • ลุกนั่ง ( Sit - Up )
 • นั่งงอตัว
 • วิ่งกลับตัว
 • ดันพื้น ( วิดพื้น )
 • วิ่ง 50 เมตร
 • กระโดดไกล เป็นต้น
การสอบสัมภาษณ์ 
เน้นการทดสอบไหวพริบ ปฏิภาณ การแสดงออกในลักษณะทางทหาร รวมถึงลักษณะ บุคลิกท่าทางความเหมาะสมที่จะสามารถรับราชการทหารได้

การตรวจร่างกาย
ผู้เข้าสอบจะต้องทำการตรวจร่างกายซึ่งจะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลตำรวจ
 
หลักสูตรหลัก
หลักสูตร ช่วงเวลา วัน เวลา ค่าเล่าเรียน หมายเหตุ
เมษายน -พฤษภาคม จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 15.00 8,000 บาท ไป-กลับ
มิถุนายน - กันยายน เสาร์ / อาทิตย์ 09.00 - 18.30 / 09.00 - 12.00 15,000 บาท ไป - กลับ
มิถุนายน - กันยายน เสาร์ / อาทิตย์ 09.00 - 21.30 / 09.00 - 15.00 23,000 บาท ค้างคืนวันเสาร์พร้อมอาหารเย็นวันเสาร์
มิถุนายน - กันยายน จันทร์ - ศุกร์ 17.00 - 19.00 15,000 บาท ไป - กลับ
ปิดเทอมตุลาคม ทุกวัน 09.00 - 21.30 20,000 บาท อยู่ประจำพร้อมที่พักและอาหาร(ไป - กลับ เหลือ 18,000)
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เสาร์ / อาทิตย์ 09.00 - 18.30 / 09.00 - 12.00 15,000 บาท ไป - กลับ
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เสาร์ / อาทิตย์ 09.00 - 21.30 / 09.00 - 15.00 23,000 บาท ค้างคืนวันเสาร์พร้อมอาหารเย็นวันเสาร์
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ จันทร์ - ศุกร์ 17.00 – 19.00 15,000 บาท ไป - กลับ
ปิดเทอมมีนาคม - วันสอบรอบวิชาการ ทุกวัน 09.00 - 21.30 30,000 บาท อยู่ประจำพร้อมที่พักและอาหาร (ไป - กลับ เหลือ 28,000)